Business.nl logo 2022 old school Square white

Duidelijke voorwaarden, geen kopzorgen, veilig zaken doen

Voorwaarden voor Kopers

Voorwaarden voor Kopers

Succesvol ondernemen begint bij heldere afspraken

Voorwaarden voor Verkopers

Voorwaarden voor Verkopers

Op deze pagina bevinden zich de algemene voorwaarden voor kopers, de gebruiksvoorwaarden voor verkopers alsmede de aanvullende voorwaarden, de Kwaliteitseisen voor verkopers.

 

Tijdens het registreren op Business.nl kun je een keuze maken tussen een kopersaccount en een verkopersaccount. Er wordt je gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden door het selectievakje aan te vinken. Lees de voor koper of verkoper voorwaarden goed door.

Algemene voorwaarden voor KOPERS / KLANTEN.

 

https://business.nl

 

Business.nl brengt verkopers en kopers bij elkaar via het platform Business.nl. Business.nl verkoopt geen fysieke en digitale producten behalve dealpakketten 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de algemene of eventuele  afwijkende voorwaarden van bij Business.nl aangesloten verkopers die producten of diensten aanbieden via de marktplaats Business.nl.

 

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Artikel   1 – Definities algemene voorwaarden
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen in de algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities Algemene Voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Business.nl

Ferdinand Bolstraat 78-2
1072 LM Amsterdam

KvK: 68741650
BTW: NL001740605B31
Bank: BUNQ
IBAN: NL46 BUNQ 2291 0407 82
BIC: BUNQNL2A

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 

– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod.

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder algemene voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst.

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders van de algemene voorwaarden – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere algemene voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht.

 

Bij producten:

 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd.

 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.

 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.

 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht.

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

4. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

5. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 De prijs.

 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie.

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering.

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen mits op voorraad met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging.

 

Opzegging:

 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

    • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
    • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
    • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 Betaling.

 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen online via iDEAL te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling.

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 Geschillen.

 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen.

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Bijlage I: Herroeping.

 

Verkopers zijn verantwoordelijk voor herroepingszaken

Succesvol ondernemen begint bij heldere afspraken

Voorwaarden voor Verkopers

Voorwaarden voor Verkopers

Gebruikersvoorwaarden zakelijk verkopen marktplaats via Business.nl.

V1.0. 1 mei 2022.

 

Als aanvulling op deze voorwaarden zijn de kwaliteitseisen die Business.nl stelt aan verkopers tijdens onboarding en looptijd van de deals van kracht.

 

Verkopers committeren zich aan de gestelde kwaliteitseisen bij het accepteren van deze algemene voorwaarden voor verkopers op het platform Business.nl.

 

1. Marktplaats Business.nl is een deal advertentie platform voor nieuwe producten, 2de hands producten en diensten.

 

Marktplaats Business.nl is een platform waar een Verkoper Deals kan plaatsen en een Gebruiker deze Deals kan bekijken en direct bij de verkoper kan kopen via de contactopties vermeld bij de deal of via een externe link naar de deal op de site van de verkoper.

Marktplaats Business.nl is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die tussen een Verkoper en een Gebruiker tot stand komt. Verkopers en Gebruikers dienen onderlinge geschillen over prijzen, betalingen, leveringen en levertijden en garantie zelf op te lossen.

 

 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Deal op de Website.

 

1. Deals die door een Verkoper op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

 

 

2. Het aanmaken van een Deal:

 

 

1. In iedere Deal voor producten en diensten zoals zakelijke telefonie of zakelijke energie mag maar één concreet product of dienst worden aangeboden.

2. Elke titel en elke tekst van een Deal dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten. Bij voorkeur bevatten de titel en de tekst Search Engine Geoptimaliseerde termen.

3. Titels en teksten van Deals mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

4. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke [ klonen ] [ duplikaten ] Deals op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Deal tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Deals of meerdere Deals voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. Deze deals zullen door onze content curatoren worden verwijderd.

5. Indien een Deal voor het einde van de initiële Dealperiode (of een verlenging van de Dealperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Dealperiode een identieke Deal of een Deal voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Deal of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

6. Iedere Deal dient in de categorie te worden geplaatst die door Marktplaats Business.nl vooraf is aangemaakt in het platform back end systeem.

 

 

3. Deal-inhoud die niet is toegestaan:

 

 

1. De titel en de tekst van de Deal mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die misleidend, onnauwkeurig en onjuist zijn onherroepelijk afwijzen.

2. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die niet aan deze voorwaarde voldoen afwijzen.

3. Een Deal mag in ieder geval geen discriminerende, seksistische, pornografische, beledigende of en bedreigende, gewelddadige of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die niet aan deze voorwaarde voldoen afwijzen.

4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Deal te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal foto’s die geen betrekking hebben op de deal afwijzen.

 

 

4. Illegale of onrechtmatige producten of diensten.

 

 

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die illegaal of onrechtmatig zijn afwijzen.

Zowel Verkoper als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Verkopers en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen.

Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

 

 

5. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden.

 

 

1. Het is niet toegestaan om een product in een Deal op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat;

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

1. In de titel en tekst van de Deal mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Deal wordt aangeboden of gevraagd.

2. Verkopers dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Marktplaats Business.nl.

Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten die illegaal, namaak of onrechtmatig zijn afwijzen.

 

 

6. Het plaatsen van een Deal.

 

 

1. Verkopers Dashboard Marktplaats Business.nl.

Een Verkoper plaatst zijn Deal via de knop ‘Deal Plaatsen’ op de Website. Voordat een Verkoper een Deal kan plaatsen dient hij eerst in te loggen of een verkopersaccount aan te maken.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een Verkopernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Deals behalve als er gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen [ agenten].

Een verkoper kan wel zelf tussenpersonen toewijzen aan zijn/haar account om namens hen onderhoud aan het account te plegen of deals te plaatsen.

 

 

7. Totstandkoming Dealplaatsingsovereenkomst tussen Marktplaats Business.nl en Verkoper.

 

 

1. Nadat de Verkoper een verkopersaccount heeft aangemaakt en heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Deal Plaatsen’ een Deal aanmaken nadat er een zogeheten dealpakket is aangeschaft.

Na het aanmaken en indienen van de Deal kan de Verkoper in zijn dashboard onder “Deals” een voorbeeld van de Deal zien.

De Verkoper kan de Deal naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Deal Plaatsen’ worden geklikt. Hiermee komt de Dealplaatsingsovereenkomst tussen Marktplaats Business.nl en de Verkoper tot stand. De deal wordt ingediend bij de content curatoren van Business.nl die de deal op diverse criteria controleert en waar nodig optimaliseert voor SEO doeleinden.

Als de deal afwijkt van de gestelde eisen en criteria zal de deal worden afgewezen.

1. Marktplaats Business.nl bewaart alle gegevens van iedere Deal gedurende 365 dagen na verwijdering van de Deal in de backend van haar systemen.

 

 

8. Periode dat een Deal op de Website blijft staan.

 

 

Deals blijven tenminste 30 dagen op de Website staan, mits de Verkoper de Deal niet zelf verwijdert. Als de verkoper de deal verwijdert geldt dit al een gebruikte “credit” of geplaatste deal en zal Business.nl geen restitutie verlenen.

Indien het product dat in de Deal wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Deal te worden verwijderd door de verkoper. Bij verkoop van het product dat in de Deal wordt aangeboden eindigt de Dealovereenkomst tussen u en Marktplaats Business.nl, en is Marktplaats Business.nl haar verplichtingen onder de Dealovereenkomst volledig nagekomen.

 

 

9. Promoties.

 

 

Bij het opmaken van de Deal heeft de Verkoper de mogelijkheid om zijn Deal te laten opvallen door middel van onze promotie addons. De regels hiervoor zijn beschreven op pagina na het aanmaken van de deal voorafgaand aan de betalingsopties voor aanvullende “promoties”

 

 

10. Herroeping.

 

 

1. Op het plaatsen van een Deal kan in bepaalde gevallen het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Je kunt hier een modelformulier herroeping downloaden

2. Het herroepingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Deals die van de Website zijn verwijderd of zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Marktplaats Business.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

3. Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Deal direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht.

U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht, zodra Marktplaats Business.nl de Dealovereenkomst is nagekomen.

4. Indien het in artikel 4.1 bedoelde herroepingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Deal dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, u aan Marktplaats Business.nl een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Marktplaats Business.nl geleverde diensten.

In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw herroepingsrecht resteert van de overeengekomen Dealperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Deals in dezelfde categorie, zoals door Marktplaats Business.nl van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

5. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Marktplaats Business.nl de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

 

 

11. Biedingen op deals in online veilingen zijn niet bindend.

 

 

1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Deal niet bindend. Een Verkoper is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Verkoper wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

2. Indien de Deal vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

3. Het is niet toegestaan biedingen bij Deals te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

 

 

12. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Deal.

 

 

1. Een Verkoper mag een Gebruiker in een Deal niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

2. Het is een Verkoper niet toegestaan om in het prijsveld van de Deal alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen.

Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

3. Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Deal.

 

 

13. Marktplaats Business.nl geeft geen garanties.

 

 

1. Verkopers en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Deal op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Deal, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van

Verkopers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Marktplaats Business.nl geeft daarover geen garantie.

2. Marktplaats Business.nl kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Verkopers op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 

 

14. Vrijwaring dienst Deals en beperking aansprakelijkheid Marktplaats Business.nl.

 

 

1. Iedere Gebruiker vrijwaart Marktplaats Business.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Deal,

(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en

(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Deal en/of het geleverde product.

8.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Marktplaats Business.nl zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

 

 

15. Wijzigingen.

 

 

1. Marktplaats Business.nl kan de Website of delen daarvan, waaronder de deal pakketprijzen en criteria, Dealduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

 

 

Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren.

 

 

1. Algemeen.

 

 

1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (“Zakelijke Gebruiker”) in het kader van diens activiteiten op of in verband met de Website.

2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door Marktplaats Business.nl worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.

3. Een Deal die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Deals kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma’s.

 

 

2. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen.

 

 

1. Marktplaats Business.nl zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.

2. Indien Marktplaats Business.nl besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Marktplaats Business.nl die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal Marktplaats Business.nl niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

 

 

3. Aanvullende diensten aangeboden door Marktplaats Business.nl.

 

 

1. Door Marktplaats Business.nl of derden kunnen via de Website aanvullende diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door derden aangeboden consumentenkredietovereenkomsten, verzekeringen, betaaldiensten of verzenddiensten.

2. Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om ook eigen aanvullende diensten aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

 

 

4. Toegang tot gegevens door Marktplaats Business.nl en de Zakelijke Gebruiker.

 

 

1. Marktplaats Business.nl heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt.

Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Marktplaats Business.nl als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content.

Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie gegenereerd door Marktplaats Business.nl, zoals informatie over geplaatste Deals, instellingen voor de weergave van Deals, Ervaringen, gebruikersactiviteit en communicatie tussen Gebruikers.

2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van (mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Deal(s).

Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met Marktplaats Business.nl toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals Dealinhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie.

3. Als Marktplaats Business.nl verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In de privacyverklaring lees je hoe Marktplaats Business.nl met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Markplaats informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

 

 

5. Vestigingsplaats binnen de EU & EU-goederen.

 

 

1. De diensten van Marktplaats Business.nl zijn uitsluitend bedoeld voor Zakelijke Gebruikers die zijn gevestigd in de EU. Indien u als Zakelijke Gebruiker van Marktplaats Business.nl gebruik maakt, bevestigt u dat u in de EU gevestigd bent.

2. Via Marktplaats Business.nl mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied van de EU bevinden (bijvoorbeeld die afkomstig zijn uit de EU of daar zijn opgeslagen na de zijn ingevoerd in de EU). Indien u als Zakelijke Gebruiker goederen verkoopt via Marktplaats Business.nl, bevestigt u dat de goederen die u verkoopt zich reeds op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze worden verzonden of vervoerd naar de koper.

3. De Zakelijke Gebruiker die in overtreding is van voornoemd artikel 6.1 of 6.2 vrijwaart Marktplaats Business.nl van alle schade die Marktplaats Business.nl dientengevolge lijdt en/of claims en acties van derden waarmee Marktplaats Business.nl zich geconfronteerd ziet en de daarmee gemoeide kosten.

 

 

6. Bemiddeling.

 

 

1. Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en Marktplaats Business.nl kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in de Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.

2. Marktplaats Business.nl is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. Marktplaats Business.nl is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met Zakelijke Gebruikers. Echter dienen Zakelijke Gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van Marktplaats Business.nl, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

3. Het staat Marktplaats Business.nl en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal Marktplaats Business.nl redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende alternatieve geschil oplossingsinstanties, zoals middels bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure.

 

 

7. Beëindiging van de overeenkomst.

 

 

1. De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met Marktplaats Business.nl in beginsel te allen tijde beëindigen door zijn account te verwijderen.

Aanvullende voorwaarden Verkopers

Aanvullende voorwaarden Verkopers

Streven naar de hoogste kwaliteit

Kwaliteitseisen Business.nl

Kwaliteitseisen Business.nl