Versie 1.2. 25 maart 2020.

1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content in de breedste zin des woords op https://Business.nl.

2. Licentie en privacy

2.1 Door plaatsing van enige content op onze site geeft u Business.nl onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst.

2.2 Het privacy statement van Business.nl is van toepassing op ieder gebruik van Business.nl en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

2.3 In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij – ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan – uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

3. Slotbepalingen

1. Business.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
2. Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van de website van Business.nl samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.