Business.nl logo 2022 old school Square white

Succesvol ondernemen begint bij heldere afspraken

Voorwaarden voor Verkopers

Voorwaarden voor Verkopers

Gebruikersvoorwaarden zakelijk verkopen marktplaats via Business.nl.

V1.0. 1 mei 2022.

 

Als aanvulling op deze voorwaarden zijn de kwaliteitseisen die Business.nl stelt aan verkopers tijdens onboarding en looptijd van de deals van kracht.

 

Verkopers committeren zich aan de gestelde kwaliteitseisen bij het accepteren van deze algemene voorwaarden voor verkopers op het platform Business.nl.

 

1. Marktplaats Business.nl is een deal advertentie platform voor nieuwe producten, 2de hands producten en diensten.

 

Marktplaats Business.nl is een platform waar een Verkoper Deals kan plaatsen en een Gebruiker deze Deals kan bekijken en direct bij de verkoper kan kopen via de contactopties vermeld bij de deal of via een externe link naar de deal op de site van de verkoper.

Marktplaats Business.nl is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die tussen een Verkoper en een Gebruiker tot stand komt. Verkopers en Gebruikers dienen onderlinge geschillen over prijzen, betalingen, leveringen en levertijden en garantie zelf op te lossen.

 

 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Deal op de Website.

 

1. Deals die door een Verkoper op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

 

 

2. Het aanmaken van een Deal:

 

 

1. In iedere Deal voor producten en diensten zoals zakelijke telefonie of zakelijke energie mag maar één concreet product of dienst worden aangeboden.

2. Elke titel en elke tekst van een Deal dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten. Bij voorkeur bevatten de titel en de tekst Search Engine Geoptimaliseerde termen.

3. Titels en teksten van Deals mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

4. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke [ klonen ] [ duplikaten ] Deals op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Deal tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Deals of meerdere Deals voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. Deze deals zullen door onze content curatoren worden verwijderd.

5. Indien een Deal voor het einde van de initiële Dealperiode (of een verlenging van de Dealperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Dealperiode een identieke Deal of een Deal voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Deal of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

6. Iedere Deal dient in de categorie te worden geplaatst die door Marktplaats Business.nl vooraf is aangemaakt in het platform back end systeem.

 

 

3. Deal-inhoud die niet is toegestaan:

 

 

1. De titel en de tekst van de Deal mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die misleidend, onnauwkeurig en onjuist zijn onherroepelijk afwijzen.

2. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die niet aan deze voorwaarde voldoen afwijzen.

3. Een Deal mag in ieder geval geen discriminerende, seksistische, pornografische, beledigende of en bedreigende, gewelddadige of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die niet aan deze voorwaarde voldoen afwijzen.

4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Deal te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal foto’s die geen betrekking hebben op de deal afwijzen.

 

 

4. Illegale of onrechtmatige producten of diensten.

 

 

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten en diensten die illegaal of onrechtmatig zijn afwijzen.

Zowel Verkoper als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Verkopers en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen.

Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

 

 

5. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden.

 

 

1. Het is niet toegestaan om een product in een Deal op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat;

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

1. In de titel en tekst van de Deal mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Deal wordt aangeboden of gevraagd.

2. Verkopers dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Marktplaats Business.nl.

Business.nl cureert voorafgaand aan definitieve plaatsing op het platform alle deals en zal producten die illegaal, namaak of onrechtmatig zijn afwijzen.

 

 

6. Het plaatsen van een Deal.

 

 

1. Verkopers Dashboard Marktplaats Business.nl.

Een Verkoper plaatst zijn Deal via de knop ‘Deal Plaatsen’ op de Website. Voordat een Verkoper een Deal kan plaatsen dient hij eerst in te loggen of een verkopersaccount aan te maken.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een Verkopernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Deals behalve als er gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen [ agenten].

Een verkoper kan wel zelf tussenpersonen toewijzen aan zijn/haar account om namens hen onderhoud aan het account te plegen of deals te plaatsen.

 

 

7. Totstandkoming Dealplaatsingsovereenkomst tussen Marktplaats Business.nl en Verkoper.

 

 

1. Nadat de Verkoper een verkopersaccount heeft aangemaakt en heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Deal Plaatsen’ een Deal aanmaken nadat er een zogeheten dealpakket is aangeschaft.

Na het aanmaken en indienen van de Deal kan de Verkoper in zijn dashboard onder “Deals” een voorbeeld van de Deal zien.

De Verkoper kan de Deal naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Deal Plaatsen’ worden geklikt. Hiermee komt de Dealplaatsingsovereenkomst tussen Marktplaats Business.nl en de Verkoper tot stand. De deal wordt ingediend bij de content curatoren van Business.nl die de deal op diverse criteria controleert en waar nodig optimaliseert voor SEO doeleinden.

Als de deal afwijkt van de gestelde eisen en criteria zal de deal worden afgewezen.

1. Marktplaats Business.nl bewaart alle gegevens van iedere Deal gedurende 365 dagen na verwijdering van de Deal in de backend van haar systemen.

 

 

8. Periode dat een Deal op de Website blijft staan.

 

 

Deals blijven tenminste 30 dagen op de Website staan, mits de Verkoper de Deal niet zelf verwijdert. Als de verkoper de deal verwijdert geldt dit al een gebruikte “credit” of geplaatste deal en zal Business.nl geen restitutie verlenen.

Indien het product dat in de Deal wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Deal te worden verwijderd door de verkoper. Bij verkoop van het product dat in de Deal wordt aangeboden eindigt de Dealovereenkomst tussen u en Marktplaats Business.nl, en is Marktplaats Business.nl haar verplichtingen onder de Dealovereenkomst volledig nagekomen.

 

 

9. Promoties.

 

 

Bij het opmaken van de Deal heeft de Verkoper de mogelijkheid om zijn Deal te laten opvallen door middel van onze promotie addons. De regels hiervoor zijn beschreven op pagina na het aanmaken van de deal voorafgaand aan de betalingsopties voor aanvullende “promoties”

 

 

10. Herroeping.

 

 

1. Op het plaatsen van een Deal kan in bepaalde gevallen het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Je kunt hier een modelformulier herroeping downloaden

2. Het herroepingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Deals die van de Website zijn verwijderd of zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Marktplaats Business.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

3. Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Deal direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht.

U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht, zodra Marktplaats Business.nl de Dealovereenkomst is nagekomen.

4. Indien het in artikel 4.1 bedoelde herroepingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Deal dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, u aan Marktplaats Business.nl een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Marktplaats Business.nl geleverde diensten.

In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw herroepingsrecht resteert van de overeengekomen Dealperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Deals in dezelfde categorie, zoals door Marktplaats Business.nl van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

5. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Marktplaats Business.nl de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

 

 

11. Biedingen op deals in online veilingen zijn niet bindend.

 

 

1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Deal niet bindend. Een Verkoper is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Verkoper wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

2. Indien de Deal vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

3. Het is niet toegestaan biedingen bij Deals te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

 

 

12. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Deal.

 

 

1. Een Verkoper mag een Gebruiker in een Deal niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

2. Het is een Verkoper niet toegestaan om in het prijsveld van de Deal alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen.

Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

3. Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Deal.

 

 

13. Marktplaats Business.nl geeft geen garanties.

 

 

1. Verkopers en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Deal op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Deal, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van

Verkopers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Marktplaats Business.nl geeft daarover geen garantie.

2. Marktplaats Business.nl kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Verkopers op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 

 

14. Vrijwaring dienst Deals en beperking aansprakelijkheid Marktplaats Business.nl.

 

 

1. Iedere Gebruiker vrijwaart Marktplaats Business.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Deal,

(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en

(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Deal en/of het geleverde product.

8.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Marktplaats Business.nl zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

 

 

15. Wijzigingen.

 

 

1. Marktplaats Business.nl kan de Website of delen daarvan, waaronder de deal pakketprijzen en criteria, Dealduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

 

 

Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren.

 

 

1. Algemeen.

 

 

1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (“Zakelijke Gebruiker”) in het kader van diens activiteiten op of in verband met de Website.

2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door Marktplaats Business.nl worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.

3. Een Deal die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Deals kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma’s.

 

 

2. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen.

 

 

1. Marktplaats Business.nl zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.

2. Indien Marktplaats Business.nl besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Marktplaats Business.nl die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal Marktplaats Business.nl niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

 

 

3. Aanvullende diensten aangeboden door Marktplaats Business.nl.

 

 

1. Door Marktplaats Business.nl of derden kunnen via de Website aanvullende diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door derden aangeboden consumentenkredietovereenkomsten, verzekeringen, betaaldiensten of verzenddiensten.

2. Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om ook eigen aanvullende diensten aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

 

 

4. Toegang tot gegevens door Marktplaats Business.nl en de Zakelijke Gebruiker.

 

 

1. Marktplaats Business.nl heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt.

Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Marktplaats Business.nl als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content.

Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie gegenereerd door Marktplaats Business.nl, zoals informatie over geplaatste Deals, instellingen voor de weergave van Deals, Ervaringen, gebruikersactiviteit en communicatie tussen Gebruikers.

2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van (mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Deal(s).

Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met Marktplaats Business.nl toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals Dealinhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie.

3. Als Marktplaats Business.nl verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In de privacyverklaring lees je hoe Marktplaats Business.nl met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Markplaats informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

 

 

5. Vestigingsplaats binnen de EU & EU-goederen.

 

 

1. De diensten van Marktplaats Business.nl zijn uitsluitend bedoeld voor Zakelijke Gebruikers die zijn gevestigd in de EU. Indien u als Zakelijke Gebruiker van Marktplaats Business.nl gebruik maakt, bevestigt u dat u in de EU gevestigd bent.

2. Via Marktplaats Business.nl mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied van de EU bevinden (bijvoorbeeld die afkomstig zijn uit de EU of daar zijn opgeslagen na de zijn ingevoerd in de EU). Indien u als Zakelijke Gebruiker goederen verkoopt via Marktplaats Business.nl, bevestigt u dat de goederen die u verkoopt zich reeds op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze worden verzonden of vervoerd naar de koper.

3. De Zakelijke Gebruiker die in overtreding is van voornoemd artikel 6.1 of 6.2 vrijwaart Marktplaats Business.nl van alle schade die Marktplaats Business.nl dientengevolge lijdt en/of claims en acties van derden waarmee Marktplaats Business.nl zich geconfronteerd ziet en de daarmee gemoeide kosten.

 

 

6. Bemiddeling.

 

 

1. Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en Marktplaats Business.nl kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in de Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.

2. Marktplaats Business.nl is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. Marktplaats Business.nl is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met Zakelijke Gebruikers. Echter dienen Zakelijke Gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van Marktplaats Business.nl, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

3. Het staat Marktplaats Business.nl en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal Marktplaats Business.nl redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende alternatieve geschil oplossingsinstanties, zoals middels bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure.

 

 

7. Beëindiging van de overeenkomst.

 

 

1. De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met Marktplaats Business.nl in beginsel te allen tijde beëindigen door zijn account te verwijderen.

Streven naar de hoogste kwaliteit

Kwaliteitseisen Business.nl

Kwaliteitseisen Business.nl